هیچکس درباره شما بیش از خودتان قضاوت نمی کند…

۱۳۹۸/۷/۲۰ ۱۶:۵۵:۱۵By |روان‌شناسی فردی|

اگر از ده سال زندگی با اسکیزوفرنی یک چیز آموخته باشم این است که هیچ کس در مورد شما به سختی خودتان قضاوت نمیکند. من با این بیماری برای مدت [...]