غلبه بر خودتردیدی

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۱:۳۹:۱۷By |مثبت‌اندیشی|

شک و تردید به خود می تواند یک صدای ناراحت کننده و متقاعد کننده باشد که شما را عقب نگه می دارد. و شما را از داشتن فرصت های خود [...]