تمرینات عدم وابستگی عاطفی

۱۳۹۹/۹/۱۰ ۶:۲۶:۴۹By |عشق، جوانان و ازدواج|

وابستگی عاطفی مواقعی که می‌بینید خونتان به جوش می‌آید یا دلتان ضعف می‌رود، تلاش کنید عادت فاصله گرفتن از خویشتن و نظاره‌گر شدن را در خود بپرورانید ... اگر پیش [...]