اختلال مسخ شخصیت، مسخ واقعیت

2019-06-02T14:58:19+04:30By |شخصیت شناسی|

ویژگی اساسی اختلال مسخ شخصیت، دوره‌های مکرر و مداوم از مسخ شخصیت و واقعیت یا هردوست. دوره‌های مسخ شخصیت بوسیله احساس غیر واقعی بودن یا جدایی از خود و یا عدم آشنایی با کل خود یا جنبه‌هایی از خود می‌باشد. افراد ممکن است از تمام وجود خود جدا شوند. ( من هیچ کس نیستم) یا ممکن [...]