تعمیم شکست در زندگی و بیش تعمیمی

2019-10-09T17:12:12+03:30By |روان‌شناسی فردی|

تمایل افراد از بیش تعمیمی پس از شکست از نبود فرق گذاری منتج می شود. بیش تعمیمی اشاره دارد به اثرگذاری نتایج منفی بر دیگر احساس های بی کفایتی فردی در قلمروهائی که به نتیجه منفی اولیه ارتباطی ندارد. منظور این است که وقتی فردی پیامدی منفی را در محل کار خود تجربه می کند، این [...]