تعمیم شکست در زندگی و بیش تعمیمی

۱۳۹۸/۷/۱۷ ۱۳:۴۲:۱۲By |روان‌شناسی فردی|

تمایل افراد از بیش تعمیمی پس از شکست از نبود فرق گذاری منتج می شود. بیش تعمیمی اشاره دارد به اثرگذاری نتایج منفی بر دیگر احساس های بی کفایتی فردی [...]