اساس تئوری آلبرت بندورا

2019-12-16T18:15:04+03:30By |روانشناسی و گرایش ها|

تقریبا هر پدیده ای که به وسیله تجربه مستقیم روی می دهد، می تواند با مشاهده کردن دیگران و پیامدهایی که برای آن ها روی می دهند، به صورت غیر مستقیم (جانشینی) نیز روی دهد. (albert bandura) تفاوت ها و شباهت های بندورا با اکسینر آلبرت بندورا، با اسکینر موافق است که رفتار آموخته می شود؛ [...]