حل تعارض همسران و سبک های حل تعارض

۱۳۹۹/۹/۶ ۷:۲۸:۳۷By |روان‌شناسی خانواده|

سبک های حل تعارض خانواده به عنوان نخستین محیط اجتماعی که کودک در آن قدم می‌گذارد، نقش اساسـی در پدیدایی ویژگی‌های فردی و اجتماعی وی دارد. در این میان نقش محوری پدر و مـادر در شکل‌گیری این خصوصیات غیرقابل انکار است. روابط نامناسب والدین موجب شکل‌گیری رفتارهای اجتمـاعی نامناسـب ناخواسته‌ای در نوجوانان می‌شود که سهم عمده‌ای [...]