تبلیغات از طریق محرک های زیرآستانه ای

2019-12-17T11:29:21+03:30By |روانشناسی و گرایش ها|

محرک های زیرآستانه ای (در انگلیسی Subliminal stimuli) در تقابل با محرک های فرا آستانه ای، به هرگونه محرک حسی که پایین تر از آستانهٔ مطلق فردی برای ادراک آگاهانه باشد، اطلاق می گردد. مفهوم ادراک زیرآستانه ای ازاین رو شایان توجه است که می گوید اندیشه، احساسات و رفتار مردم، متأثر از محرکی است که [...]