تبلیغات از طریق محرک های زیرآستانه ای

۱۳۹۸/۹/۲۶ ۷:۵۹:۲۱By |روانشناسی و گرایش ها|

محرک های زیرآستانه ای (در انگلیسی Subliminal stimuli) در تقابل با محرک های فرا آستانه ای، به هرگونه محرک حسی که پایین تر از آستانهٔ مطلق فردی برای ادراک آگاهانه [...]