ناامنی پنهان زنان زیبا

۱۴۰۲/۶/۲۰ ۱۲:۰۱:۵۳By |روان‌شناسی اجتماعی|

هر فردی دارای سطحی از ناامنی در درون خود است، اما در روانشناسی به این نتیجه رسیده اند که این موضوع به ویژه در میان زنان زیبا شایع تر است. [...]