ناامنی پنهان زنان زیبا

2019-06-02T11:00:37+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

هر فردی دارای سطحی از ناامنی در درون خود است، اما در روانشناسی به این نتیجه رسیده اند که این موضوع به ویژه در میان زنان زیبا شایع تر است. ناامنی پنهانی در زنان زیبا وجود دارد که دیگر افراد متوجه این مسأله نیستند. "هنگامی که او وارد اتاق می شود، توجه همه را به خود [...]