با این هفت روش به خود احترام بگذارید!

۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۵:۴۶:۱۰By |مثبت‌اندیشی|

احترام به خود روشهای احترام به خود زیاد است و به عبارتی ما می توانیم به روش های مختلفی به خودمان احترام بگذاریم. رواندرمانگر لیزا نیوگ، احترام به خود را به صورت پذیرش تمامیت خودمان اعم از جنبه ی خوب و بد کامل و ناقص و نا امیدی و پیروزی تعریف می کند. همچنین لیزا می [...]