کاربرد روانشناسی سلامت چیست؟

2019-11-16T00:15:25+03:30By |روانشناسی سلامت|

روانشناسی به اندازه ذهن انسان ها وسعت دارد. این رشته با بخش های مختلف ذهن انسان، سروکار دارد. روانشناسی سلامت به عنوان مطالعه علمی درک، توجه، احساس، انگیزه، شخصیت و روابط بین شخصی، تعریف شده است. سلامتی و بیماری یک فرد، همواره تحت تاثیر تفکر و روان و جزئیات روابط اجتماعی او می باشد. وظیفه یک [...]