اثر احساسی رنگ ها و روانشناسی رنگ ها

۱۴۰۲/۶/۸ ۱۲:۰۲:۱۷By |روانشناسی محیطی|

روانشناسی رنگ چیست؟ روانشناسی یک رنگ، بر مبنای اثرات روحی و احساسی آن رنگ بر زمینه های مختلف زندگی افراد، تعریف می شود. در مورد روانشناسی رنگ ها باید به [...]