اثر احساسی رنگ ها و روانشناسی رنگ ها

2019-12-10T22:57:16+03:30By |روانشناسی محیطی|

روانشناسی رنگ چیست؟ روانشناسی یک رنگ، بر مبنای اثرات روحی و احساسی آن رنگ بر زمینه های مختلف زندگی افراد، تعریف می شود. در مورد روانشناسی رنگ ها باید به دو نکته توجه داشت: اول آنکه در زمینه روانشناسی رنگ ها ، در کنار نظریه های ثابت شده و متقن، هنوز برخی از مسائل در حد [...]