ویژگی روابط مسموم

۱۴۰۲/۶/۲۲ ۱۲:۰۸:۴۴By |عشق، جوانان و ازدواج|

حتماً در زندگی پیرامون خودتان، شاهد رابطه یک جانبه بین افرادی بوده اید که یکی از آنها سرویس دهنده و دیگری فقط گیرنده است. این نوع روابط در حالت اولیه [...]