رفتار غیرعادی چیست و آدم غیرعادی کیست؟

2019-06-02T13:20:22+04:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

روانشناسی مرضی؛ شاید تا به حال این اصطلاح را نشنیده باشید اما خودتان بصورت تلویحی بارها از آن استفاده کرده اید. وقتی رفتار عجیب و خارج از عرف کسی را مهمانی می بینید و آن فرد را غیرعادی توصیف میکنید، وارد این حوزه شده اید. خیلی از ما رفتارهای غیرعادی و غیر معمولی را از دیگران [...]