چرا کاری را که می گوییم انجام نمی دهیم؟

۱۳۹۹/۹/۲ ۶:۲۵:۰۸By |موفقیت|

چرا کاری را که می گوییم انجام نمی دهیم؟ هر روز ما در مورد آنچه می خواهیم انجام دهیم، بسیار صحبت می کنیم. "من می خواهم یک حیوان خانگی داشته [...]