چرا کاری را که می گوییم انجام نمی دهیم؟

۱۳۹۹/۹/۲ ۶:۲۵:۰۸By |موفقیت|

چرا کاری را که می گوییم انجام نمی دهیم؟ هر روز ما در مورد آنچه می خواهیم انجام دهیم، بسیار صحبت می کنیم. "من می خواهم یک حیوان خانگی داشته باشم". "من می خواهم یک خانه برای پدر و مادرم بخرم." "من می خواهم ماشین بخرم." "من می خواهم بچه دار شوم." "من می خواهم امسال [...]