چرا کاری را که می گوییم انجام نمی دهیم؟

2019-05-04T23:29:06+04:30By |موفقیت|

هر روز ما در مورد آنچه می خواهیم انجام دهیم، بسیار صحبت می کنیم. "من می خواهم یک حیوان خانگی داشته باشم". "من می خواهم یک خانه برای پدر و مادرم بخرم." "من می خواهم ماشین بخرم." "من می خواهم بچه دار شوم." "من می خواهم امسال ارتقا شغلی داشته باشم." "من نمی خواهم که مجرد [...]