تفاوت ذهن/ مغز

2020-11-08T17:44:20+03:30By |روانشناسی شناختی|

ذهن/ مغز تفاوت ذهن/ مغز چیست؟ ذهن نزدیک ترین مرتبه ی «غیب» به انسان است. («غیب» در اینجا به معنای امری غیرملموس است که با حواس درک نمی شود) از این رو شناخت ذهن، یکی از مهم ترین مسائلی است که شخص در حوزه ی شناخت با آن روبرو خواهد شد؛ چرا که هر شناختی از [...]