تفاوت ذهن/ مغز

۱۳۹۹/۸/۱۸ ۱۴:۱۴:۲۰By |روانشناسی شناختی|

ذهن/ مغز تفاوت ذهن/ مغز چیست؟ ذهن نزدیک ترین مرتبه ی «غیب» به انسان است. («غیب» در اینجا به معنای امری غیرملموس است که با حواس درک نمی شود) از [...]