منفعل، پرخاشگر یا جسور؟

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۰:۲۸:۴۲By |شخصیت شناسی|

تا به حال پیش آمده است  وقتی كه از كسی تقاضای كمك می كنید،  یا حتی زمانی كه ناامیدی خودتان را به كسی ابراز  می كنید یا الویت های خود [...]