سه مهارت جرات ورزی

۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۸:۵۹:۰۷By |موفقیت|

دفاع از حقوق خود و بیان افکار و احساسات خود به شیوه مستقیم، صادقانه و مناسب با احترام به حقوق دیگران تعریفی از جرأتمندی است. افراد جرأتمند هم برای خود [...]