چگونه جذاب باشیم، جذابیت به شیوه روانشناختی

۱۳۹۹/۱/۱۷ ۱۷:۰۴:۴۴By |عشق، جوانان و ازدواج|

جذابیت افراد روانشناسان اجتماعی برای اشاره به درجهٔ احساس‌های مثبت یا منفی نسبت به دیگران، اصطلاح جاذبهٔ بین فردی و جذابیت را به کار می‌برند. جاذبه انواع تجربه‌های اجتماعی مانند [...]