عوامل روانی اجتماعی کنترل وزن

۱۳۹۸/۱/۲۲ ۶:۵۷:۳۰By |تغذیه و سلامت روان|

عوامل روانی اجتماعی در كنترل وزن دخالت دارند. از یك سو بسیاری از مردم ادعا دارند كه به هنگام اضطراب یا ناراحتی، بیشتر می خورند و شواهد، گویای آن است [...]