شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

تئوری انتخاب و اصول آن

2019-10-30T18:43:41+03:30By |درمان های روانشناسی|

با استفاده از تئوری انتخاب، تا چه اندازه می توانید آزادی و اختیار شخصی بیشتری را تجربه کنید؟ در این فصل به ده اصل تئوری انتخاب می پردازیم. با پیروی از این ده اصل است که می توانیم آزادی و اختیار شخصی خود را ابتدا تعریف و سپس باز تعریف کنیم... اصول تئوری انتخاب تنها فردی [...]

تئوری انتخاب وکودکان

2019-12-30T18:32:17+03:30By |روان‌شناسی کودک|

تئوری انتخاب کودکان اغلب نافرمانند و والدین درمی یابند تنها زمانی که با آن ها درگیر می شوند و به آن ها امر و نهی می کنند، کودکان وادار به اطاعت کردن می شوند. تئوری انتخاب به والدین توصیه می کند که کاملا مشاجره با کودکان شان در مورد فرمانبرداری و اطاعت راکنار گذاشته و ضمنا [...]