آزمون استروپ و اثر استروپ چیست؟

۱۴۰۲/۶/۷ ۱۱:۵۳:۵۹By |روانشناسی شناختی|

آزمون استروپ اثر استروپ پدیده ای است که در هنگام وجود یک محرک با دو مشخصه و ویژگی پدید می آید. برای مثال در شکل پایین کلماتی وجود دارند که [...]