آزمون استروپ و اثر استروپ چیست؟

2020-06-29T11:44:23+04:30By |روانشناسی شناختی|

آزمون استروپ اثر استروپ پدیده ای است که در هنگام وجود یک محرک با دو مشخصه و ویژگی پدید می آید. برای مثال در شکل پایین کلماتی وجود دارند که یک مشخصه رنگ آن هاست و دیگر مشخصه، محتوا و مفهوم کلمه. اثر استروپ زمانی است که شما باید به یک مشخصه، مثلا محتوای کلمه، بدون [...]