دکتر سارا سجادی فر – زوج درمانگر

تحصیلات

دکتری : رشته مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد: رشته مشاوره خانواده , دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی: رشته گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق حرفه ای:

 • درمانگر در مرکز مشاوره و روانشناختی اکسیر
 • درمانگر در مرکز مشاوره و روانشناختی سرود آفرینش
 • درمانگر در در مرکز مشاوره و روانشناختی دانشگاه آزاد رودهن
 • برگزاری کارگاه آموزشی در ارتباط با تربیت درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری CBT در کلینیک سرود آفرینش
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مصاحبه تشخیصی در کلینیک سرود آفرینش

 مقالات:

تبیین عملکرد خانواده بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه: نقش میانجیگر تنظیم شناختی هیجان در زنان متأهل در شماره ۱۰ سال ۱۳۹۹ مجله علمی پژوهشی مطالعات ناتوانی

رابطه سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی با کیفیت زندگی زنان متاهل:  نقش واسطه ای , خودشناسی در همایش مدیریت, روانشناسی تهران

تبیین روابط علی بین سیستم‌های مغزی رفتاری و عملکرد خانواده در زنان متاهل براساس نقش واسطه ای تنظیم هیجان در مرحله داوری در مجله پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

پیش بینی عملکرد خانواده بر اساس سیستم های مغزی رفتاری در زنان متاهل بر اساس نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در مرحله داوری در مجله پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

کارگاه های آموزشی:

  • دوره ۱۱۰ ساعته درمانگری بر اساس رویکرد شناختی رفتاری (CBT)
  • دوره جامع طرحواره درمانی
  • دوره اختصاصی اهمال کاری بر اساس رویکرد شناختی رفتاری
  • کارگاه آموزشی اختلالات شخصیت
  • کارگاه مصاحبه تشخیصی
  • کارگاه دارو شناسی
  • کارگاه اختلالات اضطرابی
  • کارگاه مشاوره پیش از ازدواج
  • کارگاه
  • کارگاه زوج درمانی دکتر صاحبی
  • کارگاه مهارت های زندگی
  • کارگاه آموزش والدین دارای فرزندان بیش فعال
  • کارگاه آموزشی آزمونهای MMPI ، MCMI، NEO