در این مقاله از اکسیر قصد داریم به ساختار تفکر انتقادی بپردازیم؛ با ما همراه باشید…

ساختار تفکر انتقادی

  ۱. دانش: نشان می دهد که در مورد مساله چه می دانید.

 • چیستی مساله
 • کی اتفاق افتاده
 • چگونه می توان توضیح داد
 • چرا
 • چگونه

  ۲. فهمیدن: نشان دادن درک حقایق و ایده با سازماندهی، مقایسه، ترجمه، تفسیر، شرح و بیان ایده های اصلی.

 • چگونه مقایسه می کنید
 • تضادها
 • به زبان خودتان مساله را تعریف کنید
 • چه حقایق و یا ایده هایی را نشان می دهد
 • چه شواهدی از آن حمایت می کند

  ۳. کار بستن: حل مشکلات با استفاده از دانش، حقایق، تکنیک ها و قوانین.

 • چه نمونه های مشابهی می توانید پیدا کنید
 • چگونه می توانید درک خود را از مساله نشان دهید
 • شما از چه رویکردی استفاده می کنید
 • چه اتفاقی رخ می دهد اگر…

ساختار تفکر انتقادی
  ۴.تحلیل: بررسی و شکستن اطلاعات به قطعات با شناسایی انگیزه یا علل؛ استنتاج کردن و پیدا کردن شواهد برای حمایت از تعمیم.

 • شما چه استنتاجی می توانید داشته باشید
 • چگونه می توانید طبقه بندی کنید
 • چگونه می توانید دسته بندی کنید
 • می توانید قطعات متفاوت را شناسایی کنید

  ۵. ارزیابی: ارائه و دفاع از نظرات توسط قضاوت در مورد اطلاعات، اعتبار سنجی از ایده و یا کیفیت کار بر اساس مجموعه ای از معیارها.

 • چگونه مقایسه می کنید
 • فکر می کنید که بهتر است
 • ارزیابی سهم
 • ارزش یا اهمیت بود یا نبود در…
 • اهمیت کار

  ۶. ترکیب یا خلاقیت: گردآوری اطلاعات از راه های مختلف به روشی نو یا ترکیب عناصر در یک الگوی جدید و یا ارائه راه حل های جایگزین.

 • چه ممکن است اتفاق افتاده اگر…
 • آیا می توانم یک تفسیر جایگزین پیشنهاد دهم
 • آیا اینجا یک راه حل وجود دارد

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب