به هنگام به یاد آمدن خاطرات بد ، به جای احساسمان به آن‌ خاطره، روی جزئیات فیزیکی‌ اتفاق تمرکز کنیم. به یاد آمدن خاطرات بد، منجر به احساساتی‌ می شود که تحمل آن مشکل است. تحقیقی جدید، روشی‌ جدید برای مقابله با اثر عذاب آور این نوع خاطرات یافته است.

فکر کردن به جزئیات

به جای احساس، به جزئیات فیزیکی‌ زمان خاطره فکر کنیم؛ مثل اینکه در آن زمان چه لباسی پوشیده بودیم، هوا چه طور بود، چه کسانی آنجا بودند و … .

خاطرات بد
در این مطالعه از افراد خواسته شده است بهترین و بدترین خاطرهٔ خود را به یاد بیاورند؛ چند هفته بعد، از همین افراد خواسته شده که حین انجام fMRI مغزی، به احساسشان به خاطرهٔ بد یا به جزئیات فیزیکی‌ زمان خاطره فکر کنند.

نتایج تصویر برداری مغزی نشان می دهد که به هنگام فکر کردن به جزئیات فیزیکی خاطره بد، علاوه بر نواحی مغزی دخیل در عواطف، نواحی از مغز که در کنترل عواطف دخیلند نیز به طور همزمان فعال شده و اثرات عاطفی خاطره را کمتر می کنند.

همچنین ممکن است در جزئیات دیگر خاطره، مواردی از خاطرات با بار مثبت عاطفی هم باشند که به کاهش بیشتر اثرات خاطره بد کمک نماید.

محققین امیدوارند این روش بتواند به کنار آمدن بهتر با خاطرات بد در افراد افسرده یا مبتلا به PTSD، کمک کند.

این تحقیق در ژورنال Social Cognitive and Affective Neuroscience گزارش شده است…

Neural correlates of ‘distracting’ from emotion during autobiographical recollection

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب