درمان روان نمایشگریReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jul 23Rating: 5.0درمان روان نمایشگریرويكرد روان نمایشگری تركيبي از هنر، بازي، حساسيت عاطفي و تفكر صريح است، كه با تسهيل رهاسازی عواطف حبس شده، به افراد در كسب رفتارهاي جديد و مؤثرتر و گشودن راههاي نامكشوف حل تعارض و همچنين شناخت قالب خويشتن كمك می كند. اگر مراجعه كننده بداند كه بيرون ريختن افكار دروني و عواطف بيان نشده به هر شكلي كه باشد به وسيله درمانگر تحمل خواهدشد، او با رغبت آنها را به نمايش گذاشته و به آرامش دست خواهد يافت. در اين ديدگاه اعتقاد بر آن است كه انسان كنوني نياز مبرم به انعطاف پذيري رفتار دارد و اغلب مشكلات و آشفتگي هاي هيجاني و از جمله، ناتواني افراد در ابرازگري هيجاني آن ها و بازداري بيشتر در آن ها ناشي از نبود خودانگيختگي، خزانه نقش توسعه نيافته و متعاقب آن نقصان مهارت هاي رفتاري مرتبط با نقش ها است.

اسکیزوفرنیا

اسکیزوفرنیا یکی از اختلالات روانی است که نزديک به يک درصد جمعيت عمومی مبتلا به آن هستند و این اختلال در همه گروه های اجتماعی می تواند پدیدار شود. اسکیزوفرنیا معمولاً پيش از ۲۵ سالگی آغاز می شود و تا پايان عمر باقی ميماند. اين بيماری دارای علائمی همچون توهم ها، هذيان ها، فقر كلامی، بی انگيزگی و سطحی شدن حالت های عاطفی بيماران است. تركيبی از عوامل مادر زادی همراه با علايم محيطی در بروز اسكيزوفرنيا نقش دارند.

اختلال روان پریشی

جنگ مجروحانی به جای می گذارد كه گاه آنان را در دوره هايی از زندگی يا برای هميشه با مشكلات جسمانی ــ روانی مواجه می سازد. اين مشكلات پيامدهای درونی و رفتاری متعددی برای فرد جانباز به همراه دارد. دسته ای از افراد يا رزمندگانی كه عواملی زمينه ای برای بروز اختلالات روان رنجوری يا روان پريشی دارند، برخورد با عوامل استرس زا به خصوص جنگ به عنوان عامل آشكارساز آن ها قرار می گيرند و دارای اختلالاتی می شوند كه از گروه روان رنجوری ها می توان از اختلال های افسردگی، اضطراب فراگیر، وسواس، واكنش تبديلی، اختلال سازگاری و نوروز جبرانی و غيره را ذكر كرد و از گروه روان پريشی ها می توان از اختلال اسكيزوفرنی، اختلال خلقی، اختلال هذيانی و اسكيزوافكتيو را نام برد.

درمان روان نمایشگری

روان نمایشگری

رويكرد روان نمایشگری تركيبی از هنر، بازی، حساسيت عاطفی و تفكر صريح است، كه با تسهيل رهاسازی عواطف حبس شده، به افراد در كسب رفتارهای جديد و مؤثرتر و گشودن راه های نامكشوف حل تعارض و همچنين شناخت قالب خويشتن كمک می كند. اگر مراجعه كننده بداند كه بيرون ريختن افكار درونی و عواطف بيان نشده به هر شكلی كه باشد به وسيله درمانگر تحمل خواهدشد، او با رغبت آنها را به نمايش گذاشته و به آرامش دست خواهد يافت. در اين ديدگاه اعتقاد بر آن است كه انسان كنونی نياز مبرم به انعطاف پذيری رفتار دارد و اغلب مشكلات و آشفتگي های هيجانی و از جمله، ناتوانی افراد در ابرازگری هيجانی آن ها و بازداری بيشتر در آن ها ناشی از نبود خودانگيختگی، خزانه نقش توسعه نيافته و متعاقب آن نقصان مهارت های رفتاری مرتبط با نقش ها است.

در اين صورت روان نمایشگری كمک می كند تا خزانه نقش های فرد و مهارت های رفتاری مرتبط با آن ها را توسعه بخشد و با تشويق مراجعان به خودانگيختگی در زمان حال، اينجا و اكنون، آنها را به سمت پاسخ مناسب به موقعيت های تازه و يا پاسخ دهی به موقعيت های قديمی سوق دهد.نمايش ممكن است مربوط به رويدادهای گذشته بوده و يا رويدادی باشد كه هنوز اتفاق نيفتاده و مراجع با نگرانی، منتظر وقوع آن است. همچنين، نمايش می تواند مربوط به زندگی واقعی، زندگی رويايی و يا حتی تخيلات يا توهمات فرد باشد. تعداد افراد شركت كننده در گروه های نمايشی، با تركيب متفاوت بين حداقل ۷ و حداكثر ۱۵نفر می باشد.

درمان روان نمایشگری

در روان نمایشگری گروهی، بيماران با ايفای نقش های ساده ناخودآگاه ذهن خود را تخليه كرده و در عين حال به علت برون ريزی هيجانی، احساس لذت و آرامش كرده و با استفاده از حركات و تبديل به عمل سازی احساسات، خشم ها و پرخاشگری هايشان را نشان می دهند و در مدت زمان كوتاه برون ريزی عاطفی، بصيرت، تصحيح عادات و افزايش اعتماد به نفس با اين روش به دست می آيد و حتی زمان بستری شدن بيماران را كاهش می دهد. روان نمایشگری به بيماران مبتلا به اسكيزوفرنی آرامش و لذت می دهد و به ارتباطات آن ها وضوح شناختی بيشتر می دهد. در جانبازان اسكيزوفرنيک احساس موجوديت و قدرت خلاقيت چيزی است كه باعث بهبود اعتماد به نفس بيمار می شود و اين حالت در گروه، خصوصاً نوع نقش گزاری روانی به بهترين صورت ديده می شود.

 

منبع:

محمدی، شهناز؛ محمودنیا، علیرضا. (۱۳۹۱). تاثیر روان نمایشگری بر ویژگی های روانی جانبازان اسکیزوفرنیای مزمن. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی. شماره ی ۹.

الهه عبدالرحمانی / دپارتمان بازی درمانی

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اکسیر

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر