خلاقیت سازمانیReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Nov 23Rating: 5.0خلاقیت سازمانیكليدی ترين مساله در جامعه ما و تمام جوامع در حال توسعه، خلاقيت است. خلاقيت، ميلی ذاتی است كه در وجود انسان به وديعه نهاده شده است. هرگاه با رهبران سازمانی صحبت کنید، کلماتی همچون "خلاقیت" و "نوآوری" را از زبان آنان خواهید شنید؛ اما برای بسیاری از افراد، این کلمات، تنها در حد شعارهای رایج هستند. واقعاً تعداد اندکی می‌ دانند که چگونه نوآوری و خلاقیت را در سازمانشان توسعه دهند؛ حتی تعداد کمتری می‌ دانند که چگونه چنین کاری را انجام دهند.

كليدی ترين مساله در جامعه ما و تمام جوامع در حال توسعه، خلاقيت است. خلاقيت، ميلی ذاتی است كه در وجود انسان به وديعه نهاده شده است. هرگاه با رهبران سازمانی صحبت کنید، کلماتی همچون “خلاقیت” و “نوآوری” را از زبان آنان خواهید شنید؛ اما برای بسیاری از افراد، این کلمات، تنها در حد شعارهای رایج هستند. واقعاً تعداد اندکی می‌ دانند که چگونه نوآوری و خلاقیت را در سازمانشان توسعه دهند؛ حتی تعداد کمتری می‌ دانند که چگونه چنین کاری را انجام دهند.

خلاقیت و نوآوری، لازمه و پیش درآمد، توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمان و جامعه است و آگاهی از متون و تکنیک های آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران ــ کارکنان و پژوهشگران علاقه مند است. امروزه خلاقيت و نو آوری، نه به عنوان يک نياز، بلكه به عنوان شرط بقاء هر سازمان یا جامعه تلقی گرديده و بر آموزش و كسب مهارت های لازم در بكارگيری اين استعداد ويژه بشری، تاكيد بسياری شده است.

خلاقیت سازمانی

تعریف خلاقیت سازمانی

 • مجموعه توانايی ها و خصيصه هايی كه منجر به ارائه كيفيت های تازه ای از مفاهيم و معانی گرديده و منشاء ابتكارات و نوآوری ها می باشد، مطرح است.
 • خلاقیت در سازمان ها را باید به عنوان فرآیندی تعریف کرد که به موجب آن، ایده‌ های جدیدی که نوآوری را میسر می‌ سازند، توسعه می‌ یابند.
 • ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیت های سازمان
 • آفرینش آمیزه ای بدیع برای حل تناقضات، درقالب یک ایده است که خارج از محدوده جواب موجود قرار می گیرد.
 • ارائه کیفیت های تازه ای ازمفاهیم و معانی است.
 • شکل دادن تجربه ها در سازمان بندی های تازه است.

ضرورت و اهمیت خلاقیت

  الف: نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی

 1. عامل رشد و شکوفایی  استعداد ها و سوق دهنده به سوی خود شکوفایی
 2. عامل موفقیت فردی، شغلی و اجتماعی

  ب: نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه سازمانی

 1. عامل پیدایش سازمان، تولیدات و خدمات
 2. عامل افزایش کمیت و کیفیت تولیدات و خدمات، تنوع تولیدات و خدمات
 3. عامل کاهش هزینه ها، ضایعات و اتلاف منابع
 4. عامل تحریک و تشویق حس رقابت
 5. عامل کاهش بوروکراسی اداری (کاهش پشت میزنشینی و مشوق عمل گرایی)
 6. عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان، ارتقای سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان
 7. عامل موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان

تصورات قدیمی و غلط راجع به خلاقیت

 • خلاقیت به ندرت اتفاق می افتد.
 • خلاقیت تنها در افرادی با ضریب هوشی بالا وجود دارد.
 • خلاقیت قابل بررسی نمی باشد.
 • منشا خلاقیت، در سمت راست مغز وجود دارد.
 • خلاقیت مرموز است.
 • خلاقیت قابل یادگیری نمی باشد.

پیامد افزایش خلاقیت در سازمان ها

 • ارتقای کمیت و کیفیت خدمات
 • کاهش هزینه ها
 • جلوگیری از اتلاف منابع
 • کاهش بوروکراسی و باتبع افزایش کارآیی و بهره وری
 • ایجاد انگیزش
 • رضایت شغلی در کارکنان

تاثیر خلاقیت فردی بر سازمان

يكی از راه های موفق موجود برای سازمان ها در راستای نوآوری و خلاقيت بيشتر، سرمايه‌ گذاری آن ها در جهت ارتقای توانايی كاركنانشان در راستای خلاق تر شدن می باشد. سازمانی كه صرفاً با تكيه بر طرح ها و نقشه های رفتارهای معين و ثابت كار می كند، يک نظام اجتماعی بسيار آسيب‌ پذير است. امروزه، كار بيشتر مبتنی بر دانش و كمتر سخت گيرانه شده است.

در اين زمينه، كاركنان می توانند از طريق توانايی در خلق ايده‌ های جديد و استفاده از اين ايده ها به عنوان بلوک های ساختمانی برای ايجاد محصولات، خدمات و فرآيندهای كاری جديدتر و بهتر، به ارتقای عملكرد شركت كمک نمايند. بسياری از متخصصين و افراد آكادمیک، اين ديدگاه را تأييد می كنند كه ابتكارات و نوآوری های فردی، در رسيدن به موفقيت‌ های سازمانی بسيار مؤثر است.

تاثیر خلاقیت گروهی بر سازمان

مشاركت همه جانبه و به ويژه فکری كاركنان سازمان، جهت تحقق اهداف آن سازمان ضرورتی اساسی است؛ چنانچه افراد خلاق و صاحب انديشه تعالی سازمان، با تفكر و خلاقيت مشاركتی، سازمان را ياری دهند، انواع مسائل سازمانی راحت­ تر و سريع تر حل خواهد شد. تفكر و خلاقيت مشارکتی، موجب هم افزایی تفكر وخلاقيت تك­ تک افراد سازمان می شود. لازمه توسعه اين تفكر فرهنگ سازی، اصلاح فرهنگ سازمانی و مديريت فرهنگ خلاقيت و نوآوری در سازمان است.

موانع خلاقيت گروهی در سازمان

  – فقدان انگيزه و عدم اعتماد:

اين موضوع عامل بسيار مهمی در عدم توسعه فرهنگ مشاركت است. چنانچه انگيزه ای برای شركت افراد در يک كار گروهی برای ارائه ايده های مختلف وجود نداشته باشد و به دنبال آن، عدم اعتماد تشديد كننده استمرار اين وضعيت می گردد.

  – عدم پذيرش انتقاد و عدم تحمل تضاد در سيستم:

چنانچه مديران انتقادی را برنتابند، هرگونه تلاش جهت وفاق جمعی بی حاصل است؛ زيرا انتقاد سازنده، از جمله مبانی تفكر خلاق است. لذا عدم پذيرش انتقاد و يا عدم تحمل تضاد و اختلاف سلايق، به هيچ وجه يک سيستم را به سمت نوآوری و تفکر خلاق گروهی سوق نخواهد داد.

  – محافظه كاری و مديريت مستبدانه:

چنانچه مديران ارشد و حتی ميانی سازمان، طرفدار حفظ وضع موجود باشند و مخالف هرگونه تغيير و تحولی باشند و از سويی، اصولا تفكر حاكم برسازمان استبدادی باشد، تفكر خلاق گروهی راه به جايی نمی برد.

موانع خلاقیت

  الف- محیطی:

 • جو نامساعد
 • محدودیت ها
 • ارزیابی فشار
 • رقابت ها
 • منابع ناکافی
 • طرح تحقیق ضعیف
 • کشتن ایده ها

  ب- موانع فردی:

 • عدم انگیزه
 • عدم مهارت یا عدم تجربه
 • عدم انعطاف
 • انگیزه خارجی
 • عدم مهارت های اجتماعی

  ج- موانع سازمانی خلاقیت:

 • عدم دسترسی به اطلاعات
 • فقدان ارتباطات افقی و عمودی مناسب
 • اندازه سازمان برای سودآوری
 • انزوا و گوشه گیری مدیریت ارشد
 • ساختار نامناسب سازمان
 • افق زمانی کوتاه مدت مدیران
 • فقدان سیستم پیشنهادات موثر و سریع
 • فقدان لوازم و ابزار لازم
 • فقدان سیستم تشویق و پاداش هدفمند و منعطف
 • ناسازگاری، استرس و نارضایتی کارکنان
 • مبارزات و سیاست بازی های سازمانی
 • دلگرمی زیاد از حد مدیر
 • فشار به اخذ نتیجه سریع

  ه- موانع ادراکی خلاقیت:

 • سختی جدا کردن مسئله از سایر امور
 • سختی تعریف دقیق و صحیح مشکل
 • تمایل به محدود کردن قلمرو مشکل
 • ندیدن مشکل از زوایای مختلف استفاده

نقش مدير در پرورش خلاقيت

نقش مديريت در مجموعه هايی که خلاقيت  و نوآوری از ضروريات و عامل اصلی است، بسيار مهم و حساس است؛ زيرا  مديريت می تواند توانايی و استعداد خلاقيت و نوآوری را در افراد  ايجاد، ترويج و تشويق کند و يا رفتار و عملکرد او می تواند مانع اين امر حياتی شود. هنر مدير خلاق عبارت است از استفاده از خلاقیت دیگران و پیدا کردن ذهن های خلاق. مدیر خلاق، باید فضایی بیافریند که خودش بتواند خلاق باشد و افراد سازمان را هم نیز برای خلاقیت تحریک کند و این فضا، فضایی است که ازکار روزمره به دور است و به نحوی تفویض اختیار می کند تا هر کسی خود مشکل خودش را حل کند.

برای این که افراد در سازمان به تفکر بپردازند، باید محیطی ایجاد شود که در آن، به نظریات و اندیشه ها امکان بروز داده شود. یکی از شیوه های بسیار مهم و پر جاذبه پرورش شخصیت انسان ها و همین طور خلاقیت و نوآوری و حتی رشد اجتماعی، مشورت هستند؛ از عقل و فکر بیشتری برخوردارند و آن که اهل آن نیستند از این امتیاز بهره ای ندارند. یک سازمان خلاق تا اندازه ی زیادی به خود کنترلی کارکنانش وابسته است. خود کنترلی، خودش را درخواستن و تمایل برای ارایه ابتکار و خلاقیت به نمایش می گذارد.

مدیران می توانند هر سه مولفه خلاقیت یعنی تخصص، مهارت های تفکر خلاق و انگیزش را تحت تاثیر قرار دهند؛ اما واقعیت آن است که تاثیر گزاری بر دو مولفه اول، بسیار دشوارتر و وقت گیرتر از انگیزش درونی را می توان حتی با تغییرات جزئی در محیط سازمان به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد. این بدان معنا نیست که مدیران باید بهبود تخصص و مهارت های تفکر خلاق را فراموش کنند، اما زمانی که اولویت بندی در اقدام مطرح می شود، آن ها باید بدانند که اقدامات موثر بر انگیزش درونی، نتایج فوری تری را موجب خواهند شد.

 

کلید واژه:

تعریف خلاقیت سازمانی، ضرورت و اهمیت خلاقیت، تصورات قدیمی و غلط راجع به خلاقیت، پیامد افزایش خلاقیت در سازمان ها، تاثیر خلاقیت فردی بر سازمان، تاثیر خلاقیت گروهی بر سازمان، موانع خلاقيت گروهي در سازمان، نقش مدير در پرورش خلاقيت

منابع فارسی:

حسینی ، افضل السادات ، 1378 ،ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن ، انتشارات آستان قدس رضوی ، چاپ چهارم

صمد آقایی ، جلیل ، 1385 ، خلاقیت جوهره ی کارآفرینی ، انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران ، چاپ دوم

صمد آقایی ، جلیل ،1380 ، تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ، چاپ اول

میر میران ، سید جلیل ،1384 ،خلاقیت و نوآوری ( فردی ، گروهی ، سازمانی ) ، انتشارات گوهر ،چاپ اول

نویسنده : محبوبه امیدی نژاد

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر