حافظه. این اصطلاح مفهومی کلی دارد و بـه آن گـروه از جـریانـات روانـی کـه فـرد را بـه ذخیره کردن تجارب و ادراکات و یادآوری مجدد آن ها قادر مـی سـازد، اطـلاق مـی شود.

توصیفی

از نظر توصیفی برای حافظه سه مرحله می توان قائـل شـد:

  1. مرحلـه دریافـت و ثبـت
  2. مرحله نگهداری
  3. مرحله یادآوری

بالینی

از نظر بالینی، حافظه بـر اسـاس فاصـله زمـانی بـین تحریک و یاد آوری، به سه نوع تقسیم مـی شـود:

  1. اصـطلاحات حافظـه نـوری
  2. حافظـه نزدیک
  3. حافظه دور

البتـه ایـن اصطلاحات، توصیفی بـوده و فاصـله زمـانی مشـخص کننـده آن هـا، از نظـر بـالینی دقیقـاً تعریف شده است.

حافظه
ثبــت دائــم بــه منظــور ایجــاد حافظــه دراز مــدت، پدیــده ای اســت کــه جریانــات الکتروشیمیایی پیچیده ای را در مغز در بر می گیرد. چنین فـرض شـده اسـت کـه ایـن عمل بستگی به تشکیل اسید ریبونو کلئیک در سلول های عصـبی مغـز دارد و کـاهش منابع اصلی RNA در سلول های مغز، عامل عضوی خاص حصول کاهش حافظه افـراد سالمند است.

آنتی بیوتیک های خـاص

نشان داده شده است، آنتی بیوتیک های خـاص کـه وقعـه دهنـده سـنتز پروتئین هستند، در حیوانات آزمایشگاهی می توانند اخـتلال در ثبـت و ذخیـره حافظـه دراز مدت به وجود آورند.

  1. در مرحله اول حافظه، اطلاعات رسیده به وسیله یکی از اعضاء حسـی، دریافـت و ثبـت می شود. ثبت خاطرات بستگی به سطح هشیاری شخص دارد؛ البتـه فرصـت مواجهـه مکرر با موضوعی که باید رد آن در حافظه ثبت شود نیز ضروری است. هر چیزی که هشیاری را کاهش دهد، مثل ضربه به سر یا مصرف الکل، در کار ثبت اختلال ایجـاد می کند.
  2. مرحله دوم شامل انبار کردن اطلاعات به صورتی پایان تر است. این مرحلـه از حافظـه، با تکرار و تداعی با سایر اطلاعات انبـار شـده قبلـی، تقویـت مـی شـود. ذخیـره کـردن، مرحله ای فعال بوده و مستلزم تمرین و تکرار است.
  3. مرحله آخر حافظه نیز جریانی فعال به منظـور بـه حرکـت در آوردن اطلاعـات انبـار شده است.

هر مرحله در جریان کلی حافظه، متکی به کامل بودن مراحل قبلی است….

 

فرهنگ روانشناسی و روانپزشکی…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب