استرس بخشی از زندگی روزمره ما است. برخی افراد موفق می شوند آن را کنترل کنند و بعضی از افراد به واسطه استرس، دچار بیمارهای جسمی می شوند. اما واقعا استرس با حواس ما چه کار می کند؟

ما می توانیم حواس خودمان را تقویت کنیم؛ در نتیجه وقتی حواس ما تیز بشوند، عملکرد ما بهبود پیدا خواهد کرد. اتفاق مهم این است که هورمون استرس به نام کورتیزول، عملکرد مناسب حواس را به طور کامل مختل می کند.

تاثیر استرس بر یادگیری فعلی و ادارک و دریافت ما از محیط

پژوهش های قبلی ثابت کرده اند که استرس، یادآوری و حافظه را دچار مشکل می کند؛ اما پژوهش های جدید  دکتر دنیس، کشف کرده اند که استرس، یادگیری فعلی و ادارک و دریافت ما از محیط را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

استرس

در پژوهشی، ۳۰ شرکت کننده بررسی  شدند. هدف این بود که تغییرات حس لامسه پس از یک مرحله یادگیری ارزیابی شود. نیمی از شرکت کنندگان، هورمون استرس یعنی کورتیزول را دریافت کرده بودند و نیمی دیگر، دارو نما مصرف کرده بودند.

نتیجه پژوهش

شرکت کنندگان اطلاعی نداشتند که چه دارویی دریافت کرده اند. همان طور که انتظار می رفت گروهی که دارو نما استفاده کرده بودند، توانستند دقت و تیز بودن حس لامسه را حفظ کنند؛ در مقابل گروهی که کورتیزول دریافت کرده بودند، قسمت تحریک از طریق حس لامسه آن ها، کاملا مسدود شده بود.

دکتر ولف، روانشناس شناختی معتقد است که کورتیزول نه تنها حافظه را مختل می کند، بلکه تاثیر قابل توجهی بر نواحی حسی مغز می گذارد. در واقع هورمون استرس یعنی کورتیزول، ارتباطات نواحی مختلف مغز را دچار مشکل می کند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب