۷ عادت افراد با هوش هیجانی

۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۸:۰۷:۵۶By |روانشناسی شناختی|

"هر کس می تواند خشمگین شود ــ که آسان است ــ اما عصبانی شدن، به اندازه ی مناسب، در زمان مناسب، به منظور درست و در راه درست، این آسان [...]