حقایقی درباره تفاوت های روانشناختی بین مردان و زنان

2019-10-15T11:54:25+03:30By |آموزش زناشویی, روانشناسی شناختی|

تفاوت های روانشناختی میان مردان و زنان در سال های اخیر به موضوع داغی تبدیل شده است. به لطف تکنولوژی مدرن، اکنون شواهد علمی برای حمایت از فرضیه های خاص وجود دارد... دو استدلال اصلی مطرح شده است: مغز مردان و زنان به صورت بیولوژیکی متفاوت هستند، بنابراین بر رفتار و شخصیت هر جنس تاثیر می [...]