داروی پرومتازین

۱۳۹۹/۶/۳۱ ۸:۴۳:۳۸By |داروهای روانپزشکی|

داروی پرومتازین این دارو جزء طبقه ای از داروها به نام فنوتیازین ها است. به وسیله تغییر و تاثیر بر مواد شیمیایی موجود در مغز اثر می کند. همچنین به [...]