گشتالت درمانی و درمان گشتالتی

2020-07-20T23:07:22+04:30By |درمان های روانشناسی|

گشتالت درمانی گشتالت درمانی ، بر افكار و احساسات و برداشت فرد از دنیا در زمان حال، تمركز دارد و به گذشته فرد توجهی ندارد. در این روش بیش از این كه به گفتگوهای انتزاعی در مورد وقایع و موقعیت های مختلف توجه شود، بر ایجاد زمینه برای تجربه مستقیم، تأكید می شود. روش کار درمانگر [...]