مغز برای سالم ماندن نیاز به پاکسازی و فاگوسیتوز دارد!

2019-12-04T16:07:58+03:30By |روانشناسی شناختی|

پاک سازی و فاگوسیتوز هنگامی که یک سلول عصبی می میرد، باقی مانده آن ها برای عملکرد درست مغز، سریعا پاکسازی می شود. حذف اجساد نورون ها طی فرایندی که فاگوسیتوز نام دارد، توسط سلول های تخصصی به نام میکرو گلیا انجام می شود. این سلول های کوچک با انشعابات خود، هرگونه عنصر خارجی و اضافه [...]