مغز برای سالم ماندن نیاز به پاکسازی و فاگوسیتوز دارد!

۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۲:۳۷:۵۸By |روانشناسی شناختی|

پاک سازی و فاگوسیتوز هنگامی که یک سلول عصبی می میرد، باقی مانده آن ها برای عملکرد درست مغز، سریعا پاکسازی می شود. حذف اجساد نورون ها طی فرایندی که [...]