نظریه پیمانه ای ذهن

2019-12-16T00:38:12+03:30By |روانشناسی و گرایش ها|

نظریه پیمانه ای ذهن ، ایده ای است که می گوید ذهنِ انسان برخلافِ تصورِ رایج، یک سیستمِ کاملاً یکپارچه نیست؛ بلکه مجموعه ای است از بخش هایی مجزا و جدا از هم که با نامِ پیمانه شناخته می شوند و ارتباطِ بینِ این پیمانه ها با یکدیگر، با محدودیت هایی مواجه است؛ محدودیت هایی بیشتر [...]