عوامل فشار زای شغلی

۱۳۹۸/۱۰/۷ ۱۲:۵۷:۵۶By |مدیریت منابع انسانی|

فشار روانی و تأثیر آن بر کارکنان در محیط کاری، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. افراد فقط در محیط کار زندگی نمی کنند، بلکه آنچه کارکنان [...]