فروشنده موفق کیست؟

۱۳۹۸/۱۰/۵ ۷:۴۵:۱۹By |مدیریت منابع انسانی|

از آنجا که نحوه رفتار، تجربه، پوشش و مشتری مداری فروشندگان، در موفقیت سازمان ها نقش حیاتی دارد، این پرسش همواره مطرح بوده است که فروشنده موفق و کارآمد را [...]