کارآیی کارکنان سازمان

2019-12-26T19:48:02+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمان است و عملکرد انسان در درون سازمان، انعکاسی از دانش، مهارت و ارزش های او می باشد. همچنین اصلی ترین هدف سازمان ها، استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به کارایی بوده که این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است. به همین منظور، شناخت عوامل مؤثر [...]