کارآیی کارکنان سازمان

۱۳۹۸/۱۰/۵ ۱۶:۱۸:۰۲By |مدیریت منابع انسانی|

نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمان است و عملکرد انسان در درون سازمان، انعکاسی از دانش، مهارت و ارزش های او می باشد. همچنین اصلی ترین هدف سازمان ها، استفاده بهینه [...]