سلامت سازمانی چیست؟

2019-12-26T22:52:32+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

سلامت سازمانی، یکی از گویاترین و بدیهی‏ ترین شاخص های اثربخشی سازمانی است. سازمان سالم جايی است كه افراد با علاقه به محل كارشان می آيند و به كاركردن در اين محل افتخار می كنند. درحقيقت سلامتی سازمان از لحاظ فيزيكی، روانی، امنيت، تعلق، شـايسته سالاری و ارزشگذاری به دانايی، تخصص، و شخصيت ذی نفعان، و [...]