انواع و میزان ورزش سالم

۱۳۹۹/۹/۲۹ ۱۳:۵۴:۱۴By |روانشناسی ورزش|

ورزش سالم همه فعالیت های بدنی، حتی وول خوردن، انرژی مصرف می كنند و كالری می سوزانند. ورزش به فعالیت بدنی خاصی گفته می شود كه در آن، شخص به [...]