سینستزیا ، یک اختلال تحولی عجیب!

۱۳۹۹/۴/۲۸ ۸:۵۰:۰۴By |روانشناسی شناختی|

"من می دونم عدد ۴ زرده، اما دوستم میگه قرمزه؛ تازه از نظر اون، ۴ یه شخصیت مادرانه داره، اما از نظر من ۴ شخصیت نداره! همونطور که اعداد برای [...]