از کجا بفهمید به خود سخت می گیرید ؟

2019-11-26T23:18:49+03:30By |روانشناسی شناختی|

گاهی اوقات بدترین منتقدان دیگران نیستند؛ بلکه خودمان هستیم. چه کار می کنید زمانی که سم در داخل شما وجود دارد؟ شما سعی می کنید آن را از بین ببرید؛ اما این به آن معنا نیست که دکمه خروجی را فشار داده و سم خارج می شود؛ به ویژه اگر این سم، به عادت های بد [...]