لزوم مداخله روانشناختی پس از زلزله

۱۴۰۲/۶/۴ ۱۱:۴۸:۲۹By |روانشناسی سلامت|

بود محال تو را داشتن امید محال به عالمی که نباشد همیشه بر یک حال فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز رمال گشت جبال و جبال گشت رمال (قطران [...]