بررسی شکنجه کردن از بعد روانکاوی

2019-12-26T15:12:42+03:30By |روانکاوی|

واژه شکنجه از مصدر شکستن ساخته شده است؛ می گویند فردی را تحت بازجویی شکستند. حال این پرسش پیش می آید که برای چه؟ برای پاسخ به این پرسش باید دید، پدیده بازجویی و شکنجه چه گفتمانی را عرضه می دارد که می تواند به شکستن سوژه، که گاه تا حد مرگ اوست، بیانجامد. پدیده شکنجه [...]