روانشناسی در معماری

۱۴۰۲/۶/۸ ۱۲:۰۱:۴۹By |روانشناسی محیطی|

روانشناسی در معماری روانشناسی محیطی، مطالعه پیچیده بین مردم و محیط اطرافشان است. به عقیده جیفورد (Gifford)، روانشناسی محیطی با شاخه اصلی روانشناسی، تفاوت دارد؛ زیرا به محیط فیزیکی روزمره [...]