روانشناسی شناختی چیست؟

2020-11-10T08:21:32+03:30By |روانشناسی شناختی|

روانشناسی شناختی (cognitive psychology)، انسان را موجودی پردازشگر اطلاعات و مسأله گشا تلقی می کند. این دیدگاه، در پی تبیین رفتار از راه مطالعه شیوه هایی است که شخص به اطلاعات موجود توجه می کند، آن ها را تفسیر می کند و به کار می برد. روانشناسی شناختی و دیدگاه روانکاوی روانشناسی شناختی همانند دیدگاه روانکاوی، [...]