روانشناسی سیاسی

2019-12-18T12:11:53+03:30By |روانشناسی و گرایش ها|

روانشناسی سیاسی یا Political Psychology، از جمله حوزه های بین رشته ای روانشناسی است که وجوه مشترکی با روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تبلیغات و جامعه شناسی دارد. عمر زیادی از ورود این اصطلاح به حیطه ی روانشناسی نمی گذرد. این حوزه که به بررسی رفتار سیاستمداران اشاره دارد، در واقع می تواند از زیر شاخه های علم [...]