روانشناسی سیاسی

۱۳۹۸/۹/۲۷ ۸:۴۱:۵۳By |روانشناسی و گرایش ها|

روانشناسی سیاسی یا Political Psychology، از جمله حوزه های بین رشته ای روانشناسی است که وجوه مشترکی با روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تبلیغات و جامعه شناسی دارد. عمر زیادی از ورود [...]