ویژگی نفوذ در بین رهبران سازمانی

2019-12-26T15:13:53+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

وقتی در مورد شایستگی نفوذ صحبت می‌ کنیم، غالبا ویژگی‌ های ظاهری رهبران را مورد نظر قرار می‌ دهیم؛ فارغ از اینکه ویژگی‌ های روانشناختی اهمیت دو چندانی بر این شایستگی دارد. در رابطه با نفوذ، دو سوال اصلی مطرح می‌ گردد: اول آنکه یک رهبر، برای نفوذ بر دیگران چه ویژگی‌ های روانشناختی باید داشته [...]