مراحل حل مسأله و انواع آن

۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۷:۱۵:۵۹By |روانشناسی شناختی|

حل مسأله عبارت است از پردازش شناختی برای تبدیل موقعیت مفروض به موقعیت مطلوب، در حالی که شخص حل کننده برای حل آن به طور آماده، روش واضحی ندارد. حل [...]