مراحل حل مسأله و انواع آن

۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۷:۱۵:۵۹By |روانشناسی شناختی|

حل مسأله عبارت است از پردازش شناختی برای تبدیل موقعیت مفروض به موقعیت مطلوب، در حالی که شخص حل کننده برای حل آن به طور آماده، روش واضحی ندارد. حل مسأله تفکر و رفتاری است جهت رسیدن به هدفی که به آسانی در دسترس نیست. چهار ایده اساسی این تعریف شامل چهار ایده اساسی است: نخست [...]